ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกณฑ์ศกร ตั้งเขตการ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณวชิรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต พิมเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี แซ่ด่าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา ไวธัญญกรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พงษ์กสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง บุญชื้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง คำตีบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ เพียรลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลี คำเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรภัทร จิตรชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชิณดิษฐ์ เจนจบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย โตนาค
ตำแหน่ง : กรรมการและเรขานุการ