ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤติกา ปาจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ ชัยนามน
ครู คศ.3

นางสาวศันสนีย์ โพธิ์ม่วง

Miss Gemma C Tormon

Mr.Anthony Beding

Mr.Leovino Sulapco Jr.