ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ ชัยนามน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิมลสิริ แย้มโกแมน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธัญย์ชนก มะโนโฮ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายพัชรศยา ขุนศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

Mr.Leovino Sulapco Jr.
ครูอัตราจ้าง

Ms.Jriga
ครูอัตราจ้าง