ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤติกา ปาจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ ชัยนามน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mr.Leovino Sulapco Jr.
ครูอัตราจ้าง

นายพัชรศยา ขุนศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิมลสิริ แย้มโกแมน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3