ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทน เกษสุริยะวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุทิน เนียมประยูร
ครู คศ.3

นางสุภาพ ยอดสุทธิ
ครู คศ.3