ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนูญ จีระดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิภานันท์ จันทร์ตัน
ครู คศ.3

นายนิษปวัตร นันทปิยจรัส
ครูอัตราจ้าง