ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นางสาวปาริสา ขาวขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นายจำนงค์ พันธุรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวภัคจีรา ทองแจ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายศิวานนท์ โตนาค
ครูอัตราจ้าง