ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นางสาวปาริสา ขาวขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นางสาวพิมพา เรื่อศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวนาตยา จุ่นสาย
ครูอัตราจ้าง