ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประพันธุ์ สุขหมื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประดิษฐ อินทะศร
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ กาหลง
ครูอัตราจ้าง