ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประพันธุ์ สุขหมื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ กาหลง
ครูอัตราจ้าง