ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมคิด แม้นพยัฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารึก สุขเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1