ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารึก สุขเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฤทธิชัย ไหมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3