ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารึก สุขเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญช่วย เลิศสูงเนิน
ครู คศ.3