ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารึก สุขเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฤทธิชัย ไหมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุธทา
ครูผู้ช่วย