ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงชีวัน เฉยปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกรุณา สุวรัตน์
ครู คศ.3

นางสาววีรลักษณ์ งามเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย