ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงชีวัน เฉยปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกรุณา สุวรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววีรลักษณ์ งามเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3