ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงชีวัน เฉยปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกรุณา สุวรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววีรลักษณ์ งามเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิสา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1