ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัลยา สัปทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน
ครูผู้ช่วย