ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัลยา สัปทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภริดา​ แก้วโต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2