ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละออง นันตะเวท
ครู คศ.3

นางศิริเพ็ญ โตนาค
ครู คศ.3

นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สอนใจ
ครูผู้ช่วย