ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุติมน จันทร์เพียงเพ็ญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชลนที สุขเอม
ครู คศ.3

นางละออง นันตะเวท
ครู คศ.3

นางศิริเพ็ญ โตนาค
ครู คศ.3

นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย