ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละออง นันตะเวท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริเพ็ญ โตนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอภิญญา สอนใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1