ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวลัดดาวรรณ รัตนพล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอุมากร ธรรมยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสิริเพ็ญ ฉันทกุลกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกนกวรรณ เกตุรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางธฤธิดา สุขเสร็ฐ
ครูผู้ช่วย