ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัมพร จารุชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเบญจวรรณ อินทรเทศ
ครู คศ.3

นางอุมากร ธรรมยา
ครู คศ.3

นางสาวสิริเพ็ญ ฉันทกุลกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ เกตุรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางธฤธิดา สุขเสร็ฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญาภรณ์ สินสวัสดิ์