ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ได้ให้คำมั่นสัญญา ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเครลื่อนโครงการ "โรงเรียนสุจริต" (อ่าน 4300) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จัดกิจกรรมการดำนา ปลูกข้าว ให้กับนักเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 4016) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 3964) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม และ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน ที่มีจิตอาสาดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน (อ่าน 3912) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอไทรงาม (อ่าน 4007) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนทุ่งเศรษฐีได้มาศึกษาดูงานของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 4012) 22 มี.ค. 64
การนิเทศห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 3778) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมค่ายอาสาของอาจารย์และนักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (อ่าน 3757) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3769) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมออม แลก แจกฟรี ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 3745) 22 มี.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ (อ่าน 6896) 12 พ.ย. 63
การช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย (อ่าน 6963) 21 ส.ค. 63
การประชุมคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 6916) 21 ส.ค. 63
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุ่งลาย (อ่าน 6925) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูล DLTV (อ่าน 7130) 13 พ.ค. 63
โรงเรียนประชาสุขสัรต์ดูงานสนามเด็กเล่น BBL 2560 (อ่าน 7954) 22 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่2ปี2560 (อ่าน 7748) 22 พ.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่67 ปีการศึกษา2560 13-15ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 7851) 21 พ.ย. 60
สามสัมพันธ์บ้านโรงเรียนครั้งที่2 ปีการศึกษา2560 วันที่17พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (อ่าน 7777) 17 พ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู21 กันยายน 2560 (อ่าน 7843) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนคลองลานและโรงเรียนทรัพย์สถิตจังหวัดกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม วันที่ (อ่าน 8069) 15 ก.พ. 60
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7476) 04 พ.ย. 59
โรงเรียนลานกระบือเข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอนุบาลไทรงาม วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 7618) 01 พ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดงานวันเกษียณอายุราชการครู ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 ท่าน (อ่าน 7707) 30 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมวัยที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จังหวั (อ่าน 7513) 29 ส.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามได้รับการประเมินโรงเรียนธนาคารระดับจังหวัดจากเจ้าหน้าที่ ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 8354) 25 ส.ค. 59
ส่งเสริมสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจโรงเรียนอนุบาลไทรงามโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปีการศึกษ (อ่าน 7390) 21 ก.ค. 59
ผอ เขต (ดร.รมย์ พะโยม) ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนของเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยใช้สถานที่หอประชุมโรงเ (อ่าน 7575) 15 ก.ค. 59
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ ปีการศึก (อ่าน 7438) 08 ก.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 7708) 08 ก.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7494) 16 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (อ่าน 7605) 15 มิ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนในฝัน (อ่าน 7479) 15 มิ.ย. 59
อบรมการจัดทำแผนบรูณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง (อ่าน 7603) 08 มิ.ย. 59
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 7389) 08 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7473) 08 มิ.ย. 59
คณะครูอำเภอไทรงามจัดกิจกรรมวันครู ปี 2559 (อ่าน 7475) 19 ม.ค. 59
การประชุมสัญจจรผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทรงาม วันที่ 1 ธันวามคม 2558(สพป.กพ.เขต 1) (อ่าน 7632) 01 ธ.ค. 58
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื (อ่าน 7787) 18 พ.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 (อ่าน 7790) 02 ต.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 7707) 14 ก.ย. 58
กิจกรรมกีฬากลุ่ม (อ่าน 7641) 24 ส.ค. 58
ประเมิน โรงเรียน 5 ส ระดับอำเภอ (อ่าน 7529) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 7466) 24 ส.ค. 58
กีฑา - กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 7800) 09 ส.ค. 58
กิจกรรม English champ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 7608) 09 ส.ค. 58
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (อ่าน 7866) 29 ก.ค. 58
กืจกรรม ค่ายภาษาไทย 1วัน สร้างสรรค์การอ่าน (อ่าน 7540) 24 ก.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามขอเผยแพร่ผลงาน ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายสันทัด พัชนี เรื่องการป (อ่าน 7498) 14 ก.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมสานสัมพันธุ์บ้าน - โรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7397) 27 พ.ค. 58