ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร ฆ้องชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ส.ค. 2504 ถึง พ.ค. 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ มากกุญชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค. 2505 ถึงพ.ค. 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย จันทร์เพียงเพ็ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค. 2506 ถึง พ.ค 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญกลิ่น บู่บุตนดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค.2507 ถึง พ.ค. 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง นิลพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค.2507 ถึง พ.ค. 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ จันทน์ต้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค.2508 ถึง มิ.ย. 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร เขตพันธ์กิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย. 2518 ถึง ก.ย 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ เฉยปัญยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธ.ค. 2551 ถึง 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย โตนาค
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน