ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่!!

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1062040268/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93/o22-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%86-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87