ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Leovino Sulapco Jr.
Miss Jerica Crispin Rillera