ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐวุฒิ กาหลง
นายนิษฐ์ปวัตร นันทปิยะจรัส
นางวสาวนาตยา จุ่นสาย