ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภัคจีรา ทองแจ้ง