ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 งานโรงเรียนอนุบาลไทรงาม
หัวหน้าแผนการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าแผนการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล
หัวหน้าแผนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป