ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ
Miss Gemma C.Tormon
Mr.Anthoy Beding
Mr.Leovino Sulapco Jr.